مجموعه مطالب مهندسی مواد و متالورژی با سلام. به وب سایت بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی خوش آمدید. در این وب سایت سعی داریم تا بهترین مطالب را برای شما قرار دهم. شما در این وب سایت می توانید از به روز ترین مطالب علم مواد و مهندسی متالورژی بهره مند شوید. امیدوارم مطالب جمع آوری شده مفید واقع شود. در نهایت لازم می دانیم ، ذکر کنیم ، مطالب این وب سایت کاملا تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. استفاده از مطالب این وب سایت تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است که این امر، بسیار مهم است نه تنها در استفاده از مطالب این وب سایت بلکه در تمامی موارد ذکر مراجع بسیار پر اهمیت است. با تشکر http://material-engineering.mihanblog.com 2018-12-11T05:02:14+01:00 text/html 2018-11-16T19:33:39+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی آغاز امامت و ولایت منجی عالم خجسته باد http://material-engineering.mihanblog.com/post/763 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/486661_KOJMkTRM.jpg"></div> text/html 2018-10-12T18:39:04+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران متافو http://material-engineering.mihanblog.com/post/762 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران متافو</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">11 الی 14 آذر ماه 1397</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران</font></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://www.iranmetafo.com/fa/images/poster/Metafo2018poster.jpg" alt="http://www.iranmetafo.com/fa/images/poster/Metafo2018poster.jpg" class="shrinkToFit" width="342" height="473"></div> text/html 2018-09-21T17:42:45+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران http://material-engineering.mihanblog.com/post/761 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://minex.ir/imgs/1537089845.jpg" alt="http://minex.ir/imgs/1537089845.jpg" class="shrinkToFit" width="380" height="532"></div> text/html 2018-09-21T17:40:50+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی کنفرانس Imat در مهر ماه 1397 http://material-engineering.mihanblog.com/post/760 <div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://www.imatconf.com/files_site/pooster_file/r_1_180726203113.jpg" alt="http://www.imatconf.com/files_site/pooster_file/r_1_180726203113.jpg" class="shrinkToFit" width="435" height="581"></div></div> text/html 2018-07-12T18:31:18+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی Forging http://material-engineering.mihanblog.com/post/757 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b style="">Forging</b>&nbsp;is a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">manufacturing process</span>&nbsp;involving the shaping of&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">metal</span>&nbsp;using localized&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">compressive</span>&nbsp;forces. The blows are delivered with a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hammer</span>&nbsp;(often a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">power hammer</span>) or a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">die</span>. Forging is often classified according to the temperature at which it is performed: cold forging (a type of&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cold working</span>), warm forging, or hot forging (a type of&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hot working</span>). For the latter two, the metal is&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">heated</span>, usually in a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">forge</span>. Forged parts can range in weight from less than a kilogram to hundreds of metric tons.Forging has been done by&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">smiths</span>&nbsp;for millennia; the traditional products were&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">kitchenware</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hardware</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hand tools</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">edged weapons</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cymbals</span>, and&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">jewellery</span>. Since the&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Industrial Revolution</span>, forged parts are widely used in&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mechanisms</span>&nbsp;and&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machines</span>wherever a component requires high&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">strength</span>; such&nbsp;<b style="">forgings</b>&nbsp;usually require further processing (such as&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machining</span>) to achieve a finished part. Today, forging is a major worldwide industry.</font></div><div><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">Forging is one of the oldest known&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">metalworking</span>&nbsp;processes.<sup id="cite_ref-Degarmo389_1-1" class="reference" style="line-height: 1; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[1]</span></sup>&nbsp;Traditionally, forging was performed by a&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">smith</span>&nbsp;using hammer and&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">anvil</span>, though introducing water power to the production and working of iron in the 12th century allowed the use of large trip hammers or power hammers that exponentially increased the amount and size of iron that could be produced and forged easily. The smithy or&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">forge</span>&nbsp;has evolved over centuries to become a facility with engineered processes, production equipment, tooling, raw materials and products to meet the demands of modern industry.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">In modern times, industrial forging is done either with&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">presses</span>&nbsp;or with hammers powered by compressed air, electricity, hydraulics or steam. These hammers may have reciprocating weights in the thousands of pounds. Smaller&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">power hammers</span>, 500&nbsp;lb (230&nbsp;kg) or less reciprocating weight, and hydraulic presses are common in art smithies as well. Some steam hammers remain in use, but they became obsolete with the availability of the other, more convenient, power sources.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="4">mpression-die forging is also called "closed-die forging". In impression-die forging, the metal is placed in a die resembling a mold, which is attached to an anvil. Usually, the hammer die is shaped as well. The hammer is then dropped on the workpiece, causing the metal to flow and fill the die cavities. The hammer is generally in contact with the workpiece on the scale of milliseconds. Depending on the size and complexity of the part, the hammer may be dropped multiple times in quick succession. Excess metal is squeezed out of the die cavities, forming what is referred to as "<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">flash</span></font>". The flash cools more rapidly than the rest of the material; this cool metal is stronger than the metal in the die, so it helps prevent more flash from forming. This also forces the metal to completely fill the die cavity. After forging, the flash is removed.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="4"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="4">From: WIKIPEDIA.com</font></p></div></div> text/html 2018-06-01T17:01:45+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی پانزدهمین همایش عملی دانشجویی مهندسی مواد http://material-engineering.mihanblog.com/post/755 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">#اطلاع رسانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img width="1" height="2714" style="width: 464px; height: 661px;" alt="پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران" src="https://cmat.iromes.ir/fifteenth/uploads/cmat_2018_poster.jpg"></div> text/html 2018-05-24T19:59:44+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی آمالگام چیست؟ http://material-engineering.mihanblog.com/post/754 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim">&nbsp;آمالگام ماده ی پرکننده ی دندان است که برای پر کردن حفره های ناشی از پوسیدگی دندان استفاده می شود، این ماده برای بیش از ۱۵۰ سال برای صدها میلیون نفر از بیماران در سراسر جهان استفاده شده است. آمالگام دندانی مخلوطی از جیوه ی مایع (عنصری) و آلیاژ پودری متشکل از نقره، قلع و مس است. تقریبا ۵۰٪ از وزن آمالگام را عنصر جیوه تشکیل می دهد. خواص شیمیایی جیوه ی عنصری اجازه می دهد که با ذرات پودری آلیاژ( نقره، مس و قلع) واکنش داده و به صورت یک بتونه به هم بپیوندند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آمالگام دندانپزشکی به دلیل ظاهر نقره مانند خود به عنوان “پر کننده ی نقره ای” شناخته می شود. برای استفاده از آمالگام دندان، دندانپزشک ابتدا پوسیدگی های دندان را تراشیده و پس از آن، شکل حفره دندان را برای قرار دادن آمالگام آماده می کند. سپس، با حفظ شرایط ایمنی ، مخلوط پودر آلیاژی را با جیوه ی مایع به شکل یک بتونه ی نرم در می آورد(اجزا مورد نظر برای دندانپزشک در یک کپسول ارائه می شود، همانطور که در شکل نشان داده شده است). سپس دندانپزشک این بتونه ی نرم آمالگام &nbsp;را درون حفره ی آماده شده قرار داده و شکل می دهد، تا در آنجا به سرعت سفت شده و حفره را پر کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنچه باید قبل از پر کردن با آمالگام دندان بدانید؟</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تصمیم گیری در مورد اینکه از چه نوع ماده ای برای درمان پوسیدگی دندان استفاده شود، یک انتخاب است &nbsp;که باید توسط شما و دندانپزشکتان اتخاذ شود. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) همچنان به ارزیابی اطلاعات موجود در مورد آمالگام می پردازد و با استفاده از آخرین اطلاعات، مطالب مربوط به آمالگام &nbsp;را در وب سایت خود در صورت لزوم به روز رسانی می نماید. برای انتخاب نوع ماده ی پرکردگی باید اطلاعات زیر را در نظر بگیرید:</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مزایا</strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">:<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></strong>آمالگام دندانپزشکی، ماده ای قوی و با پایداری دراز مدت است، به طوری که احتمال شکستن آن کمتر از انواع دیگر فیلینگ(مواد پر کردگی) است. آمالگام دندانی، دارای حداقل قیمت در بین مواد پرکردگی دندان است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خطرات بالقوه</strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">:</strong></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آمالگام دندانی حاوی جیوه ی عنصری است. این ماده مقادیر کمی جیوه را بصورت بخار آزاد می کند که می تواند استنشاق و توسط ریه ها جذب شود. قرار گرفتن در معرض مقادیر بالایی از بخار جیوه با عوارض جانبی در مغز و کلیه ها در ارتباط است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">FDA بمنظور رفع نگرانیهای موجود در مورد بخارات جیوه ی متصاعد شده از آمالگام دندان به بررسی بهترین شواهد علمی موجود، پرداخته است. بر اساس این شواهد، FDA استفاده از آمالگام دندانی را برای بزرگسالان و کودکانی با سن ۶ سال و بالاتر ایمن می داند. بررسی شواهد معتبر علمی توسط FDA نشان داده است که هیچ ارتباطی بین مصرف آمالگام و ایجاد اثرات سوء بر سلامت جمعیت عمومی وجود ندارد. مطالعات بالینی بر روی بزرگسالان و کودکانی با سن ۶ سال و بالاتر هیچ ارتباطی را بین آمالگام دندانی و مشکلات سلامت نشان نمی دهد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سیستم عصبی در حال شکل گیری و توسعه در جنین و کودکان جوان ممکن است به اثرات نوروتکسیک بخار جیوه حساس تر باشد. اطلاعات بالینی بسیار محدودی ( و گاهی هیچ اطلاعاتی) در مورد اثرات بلند مدت بخارات جیوه ی حاصل از آمالگام، بر سلامت زنان باردار و جنین آنها و کودکان زیر شش سال، از جمله نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، در دست است. زنان باردار و والدین کودکان زیر شش سال که در مورد عدم وجود داده های بالینی بر سلامت طولانی مدت خود یا کودکشان نگران هستند باید با دندانپزشک خود مشورت کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با این حال، بر اساس برآوردها، مقدار جیوه ای که از شیر مادر به دلیل آمالگام دندانی مادر وارد بدن نوزاد می شود، ناچیز و بسیار کمتر از سطح خطرناک برای مصرف خوراکی است که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست(EPA) &nbsp;تعیین شده است. با وجود اطلاعات بالینی محدود، FDA اعلام کرد که این یافته ها نشان می دهد نوزادان در معرض خطر اثرات سوء ناشی از جیوه ی موجود در شیر مادر نیستند. برخی از افراد به جیوه یا سایر اجزاء آمالگام دندانی (مانند نقره، مس، یا قلع) آلرژی یا حساسیت دارند. آمالگام دندانی ممکن است سبب بروز ضایعات دهانی و یا سایر واکنش های تماسی در این افراد شود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;اگر شما به هر یک از فلزات موجود در آمالگام دندان، حساسیت دارید، آمالگام برای شما مناسب نخواهد بود. شما می توانید در مورد استفاده از سایر گزینه های درمانی با دندانپزشک خود صحبت کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای اطلاعات بیشتر در مورد بازنگری ها و یافته های علمی &nbsp;FDA، به ”&nbsp;بیانیه&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="outline-color: initial; outline-width: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out;">ی اطلاعاتی برای استفاده از آمالگام</span></span>” و اسناد دیگر در بخش&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out;">منابع مرتبط</span><span style="outline-color: initial; outline-width: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out;">&nbsp;</span>مراجعه کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چرا از جیوه در آمالگام استفاده می شود؟</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تقریبا نیمی از آمالگام را جیوه ی مایع و نیمی دیگر را یک آلیاژ پودری متشکل از نقره، قلع و مس تشکیل می دهد. جیوه برای اتصال ذرات آلیاژ به یکدیگر و ایجاد ماده ای قوی، با دوام &nbsp;و جامد استفاده می شود. خواص منحصر به فرد جیوه (در دمای اتاق مایع است و بخوبی با پودر آلیاژ اتصال می یابد) آن را به یک جزء مهمی از آمالگام دندانی که منجر به دوام آن می شود، تبدیل کرده است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">bioaccumulation<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;یا تجمع زیستی چیست؟</strong></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تجمع زیستی به انباشته شدن و یا افزایش غلظت یک ماده شیمیایی به طور پیوسته در اندام ها یا بافت های بدن اشاره دارد. جیوه از آمالگام دندانی و سایر منابع (به عنوان مثال ماهی) در بافتها و اندامها تجمع زیستی می یابد. مطالعات بر روی افراد سالم که دندانهای آنها با آمالگام پر شده است، نشان می دهد بدلیل قرار گرفتن در معرض بخار جیوه ی ناشی از آمالگام، جیوه در بافت های خاصی از جمله کلیه ها و مغز تجمع زیستی می یابد. مطالعات نشان داده است که تجمع جیوه ی حاصل از آمالگام دندانی سبب بروز آسیب در بافتهای هدف نمی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجمع زیستی، لطفا به&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">منابع مرتبط</span>&nbsp;مراجعه کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آیا جیوه ی موجود در آمالگام با جیوه ی موجود در برخی از انواع ماهی ها، مشابه است؟</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خیر، جیوه به فرم های شیمیایی مختلف وجود دارد: جیوه ی عنصری، جیوه غیر آلی و متیل مرکوری. شکل شیمیایی جیوه در آمالگام ، جیوه ی عنصری است که قادر به&nbsp; آزاد نمودن بخار جیوه است. شکل شیمیایی جیوه ی موجود در ماهی ها، متیل مرکوری است، که یک نوع جیوه آلی می باشد. بخار جیوه عمدتا توسط ریه ها جذب می شود. متیل جیوه یا متیل مرکوری به طور عمده از طریق دستگاه گوارش جذب می شود. بدن این اشکال جیوه را بصورت متفاوتی فرآوری یا پردازش می کند، همچنین سطوح تحمل بدن برای بخار جیوه و متیل مرکوری متفاوت است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر من در مورد جیوه ی موجود در آمالگام دندانم نگران باشم، آیا باید پرکردگی را تعویض نمایم؟</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر پرکردگی شما دارای شرایط خوبی است و هیچ گونه پوسیدگی در زیر پر کردگی وجود ندارد، FDA حذف و یا جایگزینی آمالگام را توصیه نمی کند. حذف آمالگام منجر به از دست دادن غیر ضروری بخشی از ساختار سالم دندان شده و شما را در معرض بخارات بیشتر جیوه در طول فرآیند حذف قرار می دهد. با این حال، اگر فکر می کنید شما به جیوه و یا هر یک از فلزات دیگر موجود در آمالگام (مانند نقره، قلع، یا مس) آلرژی و یا حساسیت دارید، باید در مورد گزینه های درمانی دیگر با دندانپزشک خود صحبت کنید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جایگزین هایی برای آمالگام دندان</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مواد دیگری نیز می توانند برای پر کردن حفره های ناشی از پوسیدگی دندان مورد استفاده قرار گیرند. مانند آمالگام، از این مواد برای پر کردگی و بازگرداندن سطح biting دندان که توسط پوسیدگی آسیب دیده است، استفاده می شود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دندانپزشک شما می تواند بر اساس محل حفره در دهان و میزان پوسیدگی دندان مورد نظر، بهترین گزینه ی درمانی را به شما معرفی و انتخاب کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جایگزینهای آمالگام به شرح زیرند:</font></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px 15px 20px 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">رزین کامپوزیت فیلینگ</font></strong></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سمان گلاس آینومر فیلینگ</font></strong></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هر یک از مواد ترمیمی دارای مزایا و معایبی هستند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کامپوزیت رزین فیلینگ</font></strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim">کامپوزیت رزین فیلینگ رایج ترین جایگزین برای آمالگام دندانی است و گاهی &nbsp;به دلیل رنگ آن به نام مواد “همرنگ دندان” و یا ” سفید” شناخته می شوند . کامپوزیت رزین فیلینگها از یک نوع پلاستیک (رزین اکریلیک) تقویت شده با فیلر(پرکننده) پودر شیشه ساخته می شوند. رنگ رزین های کامپوزیتی می تواند سفارشی و با مطابقت با رنگ دندان انتخاب شود. کامپوزیت رزین ها اغلب با استفاده از نور آبی(لایت کیور) در لایه هایی سفت می شوند تا ترمیم نهایی تکمیل شود.</font></p> text/html 2018-05-11T19:18:23+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی گازهای نجیب http://material-engineering.mihanblog.com/post/753 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff0000">گازهای نجیب</font> عنصرهای&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هلیوم</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نئون</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آرگون</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کریپتون</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زنون</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رادون</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اوگانسون</span>&nbsp;گفته می‌شود که همه در دمای اتاق&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گازی</span>&nbsp;هستند و در گروه A8&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جدول تناوبی</span>&nbsp;قرار دارند. به استثنای&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هلیوم</span>، تمام گازهای نجیب دارای آرایش الکترونی خارجی ns<sup style="line-height: 1em;">2</sup>&nbsp;np<sup style="line-height: 1em;">6</sup>&nbsp;هستند که آرایش‌های بسیار پایدارند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تمامی این گازها تک اتمی هستند و به مقدار کم در اتمسفر یافت می‌شوند. (تنها حدود یک درصد حجم هوا را تشکیل می‌دهند). در بین گازهای نجیب،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رادون</span>&nbsp;عنصری رادیواکتیو و خطرناک است. گازهای نجیب بیشترین انرژی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یونیزاسیون</span>&nbsp;را داشته و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الکترونگاتیویته</span>&nbsp;آن‌ها بسیار کم و ناچیز است. این گازها نقطه ذوب پایینی دارند (هلیوم کمترین مقدار نقطه ذوب را دارد) و همگی در هوای اتاق به شکل گاز هستند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تا سال ۱۹۶۰ میلادی تصور می‌شد که این گازها به علت داشتن&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عدد اکسیداسیون</span>&nbsp;برابر «صفر»&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بی‌اثر</span>&nbsp;هستند و تمایل به تشکیل ترکیب ندارند. تمامی گازهای نجیب ماکزیمم تعداد الکترون را در لایه بیرونی (آخر) الکترونی خود دارا بوده (گاز هلیم ۲ و بقیه گازها ۸ الکترون) و تمایل اندکی به گرفتن یا از دست دادن الکترون دارند که همین خاصیت موجب پایداری آنها شده است. در مورد گازهای هلیوم، نئون و آرگون ترکیب شناخته شده‌ای ثبت نشده ولی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کریپتون</span>&nbsp;در واکنش با&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فلوئور</span>&nbsp;تشکیل ماده جامد بی‌رنگی می‌دهد.&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زنون</span>&nbsp;هم تشکیل ترکیبات زیادی با اکسیژن و فلوئور ایجاد می‌کند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تا سال ۱۹۶۲ میلادی تصور می‌رفت که این گازها در واقع از نظر فعالیت شیمیایی بی‌اثرند، ولی در آن سال&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مارسلین بارتلت</span>&nbsp;با تهیهٔ ترکیبی به فرمول O<sub style="line-height: 1em;">2</sub>PtF<sub style="line-height: 1em;">6</sub>&nbsp;(بلورهای قرمز نارنجی) و با توجه به اینکه انرژی یونش Xe , O<sub style="line-height: 1em;">2</sub>&nbsp;بهم نزدیک است (حدود ۲۷۹ کیلوکالری بر مول) به فکر تهیه O<sub style="line-height: 1em;">2</sub>PtF<sub style="line-height: 1em;">6</sub>&nbsp;افتاد و سرانجام آن را به صورت بلورهای زرد رنگ بدست آورد. به تدریج ترکیب‌های دیگری از Xe بدست آمد که بیشتر آن‌ها را می‌توان از XeF<sub style="line-height: 1em;">6</sub>&nbsp;(که خود مانند سایر فلوئوریدهای زنون از ترکیب مستقیم در دمای قوس الکتریکی حاصل می‌شوند) بدست آورد. فرمول و ساختار برخی از این ترکیب‌ها در جدول زیر نشان داده شده است.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بر اساس تئوری‌های فعلی، گاز آرگون موجود در اطراف زمین از ماگماهای آتش‌فشانی تولید شده است، اما دانشمندان&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلیر</span>&nbsp;در نیویورک که نتایج بررسی‌های خود را در مجله<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نیچر</span>&nbsp;منتشر کرده‌اند، پژوهش‌های تازه‌ای را در این باره انجام داده‌اند. پژوهشگران فرضیه‌ای را مطرح کردند مبنی بر این که این گاز می‌توانسته از پوسته اقیانوسی آزاد شده باشد. در حقیقت پوسته اقیانوسی برعکس پوسته زمینی از کانی‌هایی ساخته شده است که غنی از&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آرگون</span>&nbsp;هستند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style=""><font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آرگون</span></font>،&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نئون</span></font>،&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کریپتون</span></font>&nbsp;و&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زنون</span></font>&nbsp;نخستین بار بین سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۸ میلادی توسط&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ویلیام رمزی</span></font>،&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جان استرات</span></font>&nbsp;و&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تراورس</span></font>&nbsp;از راه تقطیر جزﺀ به جزﺀ هوای مایع بدست آمدند.&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رادون</span></font>&nbsp;از راه واکنش‌های واپاشی رادیواکتیوی&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">توریوم</span></font>&nbsp;و&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رادیوم</span></font>&nbsp;توسط&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فردریک دورن</span></font>&nbsp;در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف شد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style=""><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="" color="#cc0000">منبع : ویکی پدیا</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br></p></div> text/html 2018-03-28T08:26:56+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی تبریک سال نو http://material-engineering.mihanblog.com/post/752 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام خدا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font color="#3333ff">فرا رسیدن بهار طبیعت و آغاز سال ۱۳۹۷ را خدمت کلیه کاربران عزیز تبریک عرض می کنیم.&nbsp;</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#cc0000" face="Mihan-Nassim">به امید سالی پر از برکت، شادی و سلامتی برای کلیه عزیزان.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-09T14:50:09+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی biomaterial http://material-engineering.mihanblog.com/post/751 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div style="text-align: justify;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>From Wikipedia.com</b></font></div><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" style="" face="times new roman, times, serif">A&nbsp;<b style="">biomaterial</b>&nbsp;is any substance that has been engineered to interact with biological systems for a medical purpose - either a therapeutic (treat, augment, repair or replace a tissue function of the body) or a diagnostic one. As a science,&nbsp;<b style="">biomaterials</b>&nbsp;is about fifty years old. The study of biomaterials is called&nbsp;<b style="">biomaterials science</b>&nbsp;or&nbsp;<b style="">biomaterials engineering</b>. It has experienced steady and strong growth over its history, with many companies investing large amounts of money into the development of new products. Biomaterials science encompasses elements of&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">medicine</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biology</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">chemistry</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">tissue engineering</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">materials science</span></font>.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Note that a biomaterial is different from a biological material, such as&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bone</span>, that is produced by a&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biological system</span>. Additionally, care should be exercised in defining a biomaterial as&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">biocompatible</span>, since it is application-specific. A biomaterial that is biocompatible or suitable for one application may not be biocompatible in another.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">Biomaterials can be derived either from nature or synthesized in the laboratory using a variety of chemical approaches utilizing metallic components,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">polymers</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ceramics</span>&nbsp;or&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">composite materials</span>. They are often used and/or adapted for a medical application, and thus comprises whole or part of a living structure or biomedical device which performs, augments, or replaces a natural function. Such functions may be relatively passive, like being used for a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">heart valve</span>, or may be&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bioactive</span>&nbsp;with a more interactive functionality such as&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hydroxy-apatite</span>&nbsp;coated&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hip implants</span>. Biomaterials are also used every day in dental applications, surgery, and drug delivery. For example, a construct with impregnated pharmaceutical products can be placed into the body, which permits the prolonged release of a drug over an extended period of time. A biomaterial may also be an&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">autograft</span>,&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">allograft</span>&nbsp;or&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">xenograft</span>&nbsp;used as a&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">transplant</span>&nbsp;material.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4" style="" face="times new roman, times, serif">Biomineralization is the process by which living organisms produce&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">minerals</span></font>,&nbsp;often to harden or stiffen existing tissues. Such tissues are called&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mineralized tissues</span></font>. It is an extremely widespread phenomenon; all six taxonomic kingdoms contain members that are able to form minerals, and over 60 different minerals have been identified in organisms.&nbsp;Examples include&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">silicates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">algae</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">diatoms</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">carbonates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">invertebrates</span></font>, and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">calcium phosphates</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">carbonates</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">vertebrates</span></font>. These minerals often form structural features such as sea&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">shells</span></font>&nbsp;and the&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bone</span></font>&nbsp;in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mammals</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">birds</span></font>.&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Organisms</span></font>&nbsp;have been producing mineralised&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">skeletons</span></font>&nbsp;for the past 550 million years. Other examples include&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">copper</span></font>,&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">iron</span></font>&nbsp;and&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">gold</span></font>&nbsp;deposits involving bacteria. Biologically-formed minerals often have special uses such as magnetic sensors in&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">magnetotactic bacteria</span></font>&nbsp;(Fe<sub style="line-height: 1;">3</sub>O<sub style="line-height: 1;">4</sub>), gravity sensing devices (CaCO<sub style="line-height: 1;">3</sub>, CaSO<sub style="line-height: 1;">4</sub>, BaSO<sub style="line-height: 1;">4</sub>) and iron storage and mobilization (Fe<sub style="line-height: 1;">2</sub>O<sub style="line-height: 1;">3</sub>•H<sub style="line-height: 1;">2</sub>O in the protein&nbsp;<font style=""><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ferritin</span></font>).</font></p></div></div> text/html 2018-02-20T14:05:05+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی Forging http://material-engineering.mihanblog.com/post/750 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">Forging</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;is a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">manufacturing process</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;involving the shaping of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">metal</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;using localized&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">compressive</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;forces.&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">The blows are delivered with a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hammer</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;(often a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">power hammer</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">) or a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">die</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Forging is often classified according to the temperature at which it is performed: cold forging (a type of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cold working</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">), warm forging, or hot forging (a type of&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hot working</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">). For the latter two, the metal is&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">heated</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, usually in a&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">forge</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Forged parts can range in weight from less than a kilogram to hundreds of metric tons.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">Forging has been done by&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">smiths</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;for millennia; the traditional products were&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">kitchenware</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hardware</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">hand tools</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">edged weapons</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">,&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">cymbals</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, and&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">jewellery</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">. Since the&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Industrial Revolution</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">, forged parts are widely used in&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mechanisms</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;and&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machines</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">wherever a component requires high&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">strength</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">; such&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">forgings</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;usually require further processing (such as&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">machining</span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">) to achieve a finished part. Today, forging is a major worldwide industry.</span></b></div></div> text/html 2017-11-19T17:27:31+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی تیتانیوم چیست (TITANIUM) http://material-engineering.mihanblog.com/post/749 <div class="entry-content" itemprop="text" align="justify"><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست (TITANIUM)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">عنصری است سبک، مقاوم و دارای جلا به رنگ سفید- نقره ای با نماد&nbsp;Ti&nbsp;، عدد اتمی ۲۲ ، وزن اتمی ۸۸/۴۷، وزن مخصوص ۵۴/۴ گرم بر سانتی متر مکعب ، سختی ۶ در مقیاس موس ، نرم ، نقطه جوش ۳۲۸۷ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۱۶۶۰ درجه سانتی گراد . این ماده كه دارای دو شكل الوتروپی به نام های روتیل و آناتازمی می باشد، بواسطه رنگ سفید، درجه دیر گدازی و توان بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یكنواخت در تركیبات دیگر، بعنوان عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی، كاغذ سازی،پلاستیك، لاستیك و مواد مختلف دیگر شناخته می‌شود. حضور مقادیر كمی از ناخالصی ها مثل اكسیژن، نیتروژن، كربن وهیدروژن در كه در فلز محلول اند، سبب شكنندگی مینرال فلز شده و مانع بهره برداری تجاری از آن می شود. رنگ آن سفید خاكستری می باشد. سخت ترین فلز بوده و استحكام آن ۳ برابر فولاد است. اما در عین حال بسیار سبك است.به هیچ عنوان ایجاد حساسیت در پوست نمیكند. ضد خش نیز میباشد. با حرارت دادن آن و ایجاد اكسید در تیتانیوم میتوان آن را به رنگهای دلخواه در آورد.اما این رنگ كم عمق بوده و با خراشیدن از بین میرود. بنابراین باید از تیتانیوم رنگی بسیار مراقبت كرد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">در انگلستان به وسیلهa William Gregor&nbsp;در سال ۱۷۹۱ كشف شد. تیتانیوم فلزی، خالص (۹/۹۹%) اولین بار در سال ۱۹۱۰ توسط&nbsp;Matthew A. Hunter&nbsp;به وسیله حرارت&nbsp;TiCl4&nbsp;با سدیم در یك بمب فلزی در ۸۰۰-۷۰۰ درجه سانتی گراد تهیه شد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلز تیتانیوم تا سال ۱۹۴۶ در خارج از آزمایشگاه استفاده نمی شد تا این که در سال ۱۹۳۷ كرول(Kroll) روشی برای كاهش تتراكلرید تیتانیوم به وسیله منیزیم مذاب كشف كرد، این روش منجر به تولید جسم متخلخلی از تیتانیوم می شد كه ما آنرا به اسم “اسفنج”&nbsp; می شناسیم.اما روشU.K. برای استخراج تیتانیوم اندكی متفاوت از روش&nbsp;Kroll&nbsp;می باشد. در این روش سدیم به عنوان كاهنده متوسطی به جای منیزیم به كار می رود. در واقع تفاوت اصلی این دو روش در محصول می باشد، دانه های حاصل از فرآیند كاهش سدیم، نسبت به اسفنج تیتانیوم خالص ترند. تحقیقات و توسعه فرآیندهای ذوب و تولید در انگلستان از ۱۹۴۸ آغاز شد و بعد از یك مرحله كارخانه آزمایشی، یك كارخانه كامل (تمام عیار) تولید در میانه سال ۱۹۵۰ تاسیس شد. از آن زمان پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. البته در حال حاضر برای تولید تیتانیوم از روش&nbsp;Krollاستفاده می شود. این روش در دیاگرام زیر به طور كامل نشان داده شده است.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما جدیدترین روش فرآوری تیتانیوم&nbsp;FFC-Cambrith&nbsp;می باشد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">FFC Cambridge Proces، یك فرآیند جدید برای استخراج فلزات و آلیاژهای&nbsp; از اكسیدهای جامد آنها به وسیله الكترولیز نمك مذاب است. به طور كلی این فرآیند&nbsp; به صورت زیر انجام می شود.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">TiO2 (solid, cathode) =&gt; molten salt electrolysis =&gt; Ti (cathode) + O2 (anode)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اصول استخراج تیتانیوم همچون آلومینیوم و دیگر فلزات مشابه به كمك روش های الكترولیزی انجام می شود. در ۵۰ سال گذشته سرمایه گذاری زیادی برای ساختن تركیبات تیتانیوم محلول در یك الكترولیت مذاب و ته نشینی بر روی كاتد از محلول الكترولیت انجام شده است. این تلاش ها به طور مختصر یعنی</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">TiO or TiCl4 (dissolved in molten electrolyte) =&gt; electrolysis =&gt; Ti (cathode) + O2 or Cl2 (anode)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این روش مشكلات اساسی از جمله تقویت نیروی بین یون های تیتانیوم،&nbsp; ته نشینی درختی تیتانیوم بر روی كاتد و … وجود دارد كه به كمك&nbsp;&nbsp;FFCمی توان این اثرات نامطلوب را به حداقل كاهش داد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم به این روش به صورت اسفنج یا پودر تولید می شود. در هر دو مورد ساختمان میكروسكوپی آنها تشكیل شده از ذرات كروی كه اندازه آنها بین ۱ تا ۱۰۰ میكرومتر می باشد. اسفنج تیتانیوم فرآوری شده از این روش از نظر ساختمانی شبیه به اسفنج&nbsp;Kroll&nbsp;است. فرآوری به روش&nbsp;FFC&nbsp; اقتصادی تر از&nbsp;Kroll&nbsp;می باشد. روش&nbsp;FFC&nbsp;توسط سه تن از دانشمندان دانشگاه كمبریج ارائه شده است.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>خواص فیزیکی تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیم فلزی است که با نسبت قدرت به وزن بالا شناخته شده است. تیتانیوم فلزی قوی با چگالی کم و کاملا انعطاف پذیر (به خصوص درحضور اکسیژن محیط) است. از لحاظ مغناطیسی پارامگنتیک بوده و رسانایی الکتریکی و حرارتی نسبتا کمی دارد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">این فلز سبک (دارای وزن مخصوص ۴/۵۱ گرم بر سانتی متر مکعب که مقداری بین چگالی آلومینیوم و آهن است) ، مقاوم (البته نه به سختی برخی ازفولادهای حرارت دیده) و دارای جلای براق- نقره ای ، عدد اتمی ۲۲ ، وزن اتمی ۴۷/۸۸، سختی در مقیاس موس ۶، دارای نقطه جوش ۳۲۸۷ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۱۶۶۵درجه سانتی گراد می باشد. نقطه ذوب نسبتا بالا، آن را به عنوان فلز دیر گداز مفید می سازد. در دمای ۱۲۰۰ درجه خود به خود آتش می گیرد و به شدت اشتعال زا است. از لحاظ زمین شناسی ترکیب‌های تیتانیوم، پراکنده و استخراج آن دشوار است. نوع تجاری تیتانیوم(دارای خلوص ۹۹/۲ درصد) دارای مقاومت کششی نهایی ۶۳۰۰۰پوند بر اینچ مربع (۴۳۴مگاپاسکال) که تقریبا برابر مقاومت کششی آلیاژهای دارای عیار پایین فولاد می باشد اما به میزان ۴۵ درصد سبکتر از آن است. همچنین برخی از آلیاژهای تیتانیم (به عنوان مثال، نوع بتا&nbsp;C) دارای استحکام کششی بیش از۲۰۰ هزار پوند بر اینچ مربع(۱۴۰۰ مگاپاسکال) می باشند. البته، وقتی حرارت داده می شود، در دماهای بالاتر از (۸۰۶ °&nbsp;F)&nbsp;۴۳۰&nbsp;° C&nbsp;استحکام کششی خود را از دست می دهد.</font></p> <div id="attachment_364" style="max-width: 410px" class="wp-caption alignnone"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/210.jpg" class="lightbox-added" style="position: relative; overflow: hidden; display: block;"><img class="size-full wp-image-364" src="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/210.jpg" alt="تیتانیوم چیست" style="" width="400" height="293"><span class="image-overlay overlay-type-image" style="left: -5px; top: 0px; overflow: hidden; display: block; height: 302px; width: 418px;"><span class="image-overlay-inside"></span></span></a></font><p class="wp-caption-text"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست</font></p></div> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>روش ذوب تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">برخی از روش های ذوب تیتانیوم عبارتند از:</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تصفیه الکترواسلگ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ElectroSlag Refining : ESR)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب مجدد قوسی تحت خلاء &nbsp; &nbsp;(Vacuum Arc Remelting : VAR)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب تحت پرتو الکترونی &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Electron Beam Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ذوب با قوس پلاسما &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Plasma Arc Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۵- ذوب پوسته ای به روش القایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Induction Skull Melting)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>تیتانیوم خالص تجاری چیست؟</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژهای تیتانیومی آلفا و شبه آلفا به طور کلی نشان داده اند که مقاومت خوبی در مقابل خوردگی دارند . آنها جزء این دسته از آلیاژهای تیتانیوم هستند که قابلیت جو شکاری دارند .تیتانیوم خالص معمولاً دارای مقداری اکسیژن آلیاژ شده با آن است که استحکام تیتانیوم خالص تحت تاثیر مقدار این عناصر بین نشینی ( اکسیژن و نیتروژن ) در ساختار تیتانیومی است . آلیاژهای آلفا معمولاً دارای مقدار بالایی از آلومینیوم هستند که موجب مقاومت به اکسایش این آلیاژ در دماهای بالا می شوند . ( آلیاژهای آلفا – بتا همچنین دارای یک عنصر آلیاژی اصلی هستند که آلومینیوم است اما اولین دلیل آن برای پایدار کردن فاز آلفا است ).</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای آلفا را نمی توان برای افزایش خواص مکانیکی بالا تحت عملیات حرارتی قرار داد زیرا یک آلیاژ تک فاز به حساب می آید . اضافه کردن عناصر آلیاژی به تیتانیوم خالص قابلیت عملیات حرارتی برای این آلیاژها یا کار در دمای بالا را چون به صورت یک ساختار دو فازی حاصل شده اند ( آلفا – بتا ) ایجاد می کند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای بتا نیمه پایدار هستند ، به این منظور که تمایل به تغییر فاز برای یک حالت تعادلی یا بالانسی از ساختارها دارند . آلیاژهای بتا استحکامی به واسطه ، استحکام ذاتی شان ، ناشی از ساختار بتا و رسوب فاز آلفا و دیگر فازها از آلیاژها در طراحی فرآیندهای عملیاتی حرارتی به دست می آورند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">با اهمیت ترین فایده و مزیت به دست آمده از ساختارهای بتا ، افزایش شکل پذیری آنها در ارتباط با دیگر ساختارهای هگزاگونال از جمله آلفا و آلفا – بتا است . تیتانیوم آلومیند از آلیاژهای متداول تیتانیومی متفاوت هستند زیرا آنها به طور اساسی ترکیباتی هستند که باعث افزایش استحکام و قابلیت شکل پذیری و دیگر خواص می شوند . تیتانیوم آلومیندی کاربردهای دمای بالاتر نسبت به آلیاژهای تیتانیومی دارند اما قیمت تمام شده بیشتر و به طور کل داکتیلیته و قابلیت فرم پذیری کمتری خواهند داشت.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم وآلیاژهای آن پتانسیل بالایی در خیلی از کاربردهای خاص دارند ولی بایستی قبل از طراحی و استفاده از آن ، برخی از واقعیتها را درمورد آن مطلع بوده و مد نظر داشت که بیشتر آن در ادامه آورده شده است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">محصولات شکل داده شده تیتانیوم به راحتی در دسترس می باشند ولی ریخته گری شده آن محدودتر است . آلیاژهای شکل داده شده از فاکتورهای تجربی خوبی برخوردار می باشند . هر چند که آلیاژهای ریخته گری از لحاظ وزن و قیمت مقرون به صرفه هستند . ریخته گری تحت فشار ایزواستاتیک گرم می تواند محصولاتی در مقایسه با استحکام کاربردی محصولات شکل داده شده را برای بیشتر فلزات حاصل کند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای پودری خیلی بیشتر مورد قبول هستند . همچنین فرآیندهای پودر ( متالورژی پودر ) امکان ترکیب آلیاژهای نا متعارف تری را نسبت به هم می دهد . اگر در این فرآیند به واسطه بر هم کنش تیتانیوم با گازهای بین شبکه همچون&nbsp;N2 &amp; O2&nbsp;، روشهای پیچیده بایستی اتخاذ شود . بنابراین آلیاژهای پودری تیتانیوم بایستی بسیار گران و پر هزینه در کاربردهای مختلف باشند سطح خواص آلیاژهای پودر ممکن است به حد انتظار ترکیبات شیمیایی نرسد . با این حال با متالورژی پودر این امکان وجود دارد که با بدست آوردن محصولی ترکیبی به شکل نهایی محصول مورد نظر امکان جبران قیمت تمام شده باشد و دلیلی بر اینکه حداقل یک پتانسیل برای هزینه های پایین تر هنگامی که در طی پروژه منظور می شود وجود داشته باشد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای ریخته گری شده یا پودری تیتانیومی همیشه امکان انتخاب در کاربردهای سازه را دارا می باشند . اما بایستی برنامه ریزی برای این قبیل استفاده ها در همان مراحل اولیه طراحی مد نظر قرار گیرد نه اینکه تلاش شود تا مواد به دست آمده پودری یا ریخته گری شده در مراحل نهایی کار به جای مواد شکل داده شده قرار گیرند . این معقول به نظر می رسد که موقع انتخاب آلیاژهای تیتانیومی از عمومی ترین آلیاژِها استفاده شود مگر در مواقعی که خاصیت خاصی از این فلز مد نظر باشد تا یک آلیاژ خاص در نظر گرفته شود ( مثلاً&nbsp;Ti-6AL- 4v&nbsp;دارای خواص متعدد و زیادی است اما مصارف خاصی دارد)</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">Handbook&nbsp;ها و مراجع مربوط به مواد و از این قبیل کتابها برای طراحی بسیار با ارزش هستند . اما هیچ جانشینی را برای تماس با تأمین کننده و سازنده وجود ندارد . خواص و ویژگیهای از این قبیل شرایط فرم دهی غیر معمول و یا فرآیند غیر ایده آل ریخته گری را برای این فلز نبایستی عملیات سرد کردن و گرم کردن غیر معمولی را برای خواص در نظر گرفت . خواص مواد ریخته گری شده و پودری در محدوده پایین تر نسبت به آلیاژهای شکل داده شده قرار دارد . به طوری که خواص مشترک آنها به سختی به همدیگرقابل مقایسه هستند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما داده های بدست آمده پراکنده در ریخته گری و همچنین متالورژی پودر ممکن است پایین تر از حداقل های طراحی را نتیجه بدهد . اگر یک طراحی پذیرفته شود بدون هیچ انعطافی با رعایت سطح خواص آن مشخص شده ، این طراحی ممکن است به صورت غیر قابل برگشت پذیری بعداً مورد سؤ ظن و گمان باشد . صنایع فضایی به دنبال بهترین خصوصیت وبهینه ترین آنها هستند . هنگامی که تیتانیوم در کاربردهایی با بحرانیت کمتر استفاده می شود ، دقت کمتری در خواص بایستی در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد تا هزینه و زمان کاهش داده شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">امروزه دز ایران علاوه بر صنایع هوایی و نظامی رویکردی خاص به این فلز در صنایع شیمیایی به خصوص در صنایع پتروشیمی دیده می شود که این به نوبه خود باعث ایجاد مجال مناسبی جهت کار بر روی ابن فلز و تهیه روشهای استاندارد تولید تجهیزات تیتانیومی در ایران می گردد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">نقطه ذوب تیتانیوم در حدود درجه سانتیگراد می باشد . اما بیشتر آلیاژهای تجاری آلومینیوم در دمای ۵۳۸ درجه سانتیگراد کاربرد دارند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم دارای دو ساختار کریستالی است ، در یکی از آنها اتمها در ساختار مکعبی مرکزدار(&nbsp;bcc&nbsp;) قرارگرفته اند و در دیگر اتمها در یک ساختار شش وجهی فشرده یا هگزا گونال (&nbsp;HCP&nbsp;) قرار دارند . ساختار مکعبی مرکز دار (&nbsp;bcc&nbsp;) تنها در دمای بالا به دست می آید بجز در مواردی که تیتانیوم با دیگر عناصر برای ثبات پایدار ساختار مکعبی در دمای پایین آلیاژ شده است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">دو ساختار کریستالی تیتانیوم به عنوان ساختارهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;شناخته می شوند .&nbsp;a&nbsp;اشاره دارد به ساختارهای هگزاگونال تیتانیوم چه به صورت آلیاژ یا خالص و ساختار&nbsp;b&nbsp;مربوط به ساختارهای مکعبی یا آلیاژهای آن است .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ساختارهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;در بعضی مواقع به عنوان سیستم ها یا نوع</font></p> <div id="attachment_366" style="max-width: 190px" class="wp-caption alignnone"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/33.jpg" class="lightbox-added" style="position: relative; overflow: hidden; display: block;"><img class="size-full wp-image-366" src="http://safavico.ir/wp-content/uploads/2014/11/33.jpg" alt="تیتانیوم چیست" style="" width="180" height="114"><span class="image-overlay overlay-type-image" style="left: -5px; top: 0px; overflow: hidden; display: block; height: 123px; width: 198px;"><span class="image-overlay-inside"></span></span></a></font><p class="wp-caption-text"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم چیست</font></p></div> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">هایی از سیستم شناخته می شوند که آن را به چهار دسته آلیاژهای&nbsp;a&nbsp;و شبه&nbsp;a&nbsp;یا نزدیک به&nbsp;a&nbsp;و&nbsp;a / b&nbsp;و&nbsp;a&nbsp;تقسیم بندی می کنند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">این ترکیبات نشان دهنده تمامی عناصر آلیاژی تیتانیوم نیست اما بیشتر عناصر استفاده شده در طراحی آلیاژهای تیتانیوم را شامل می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>اطلاعات بیشتری در مورد ساختار تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیوم خالص تجاری به صورت ساختار&nbsp;a&nbsp;است . اضافه کردن برخی از عناصر آلیاژی به تیتانیوم خالص تجاری محدوده را برای ریز ساختارهای آلیاژی ایجاد می کند . با داشتن سطح مطلوبی از عناصر آلیاژی&nbsp;b&nbsp;، فاز&nbsp;b&nbsp;در طول گرم کردن تولید می شود و در حین فرآیند سرد کردن در ادامه یک فرآیند گرم به ساختار دیگر منتقل می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">ساختار حاصله در این مورد را آلیاژهای&nbsp;b&nbsp;،&nbsp;a&nbsp;می نامند ( فاز&nbsp;b&nbsp;به&nbsp;a&nbsp;تبدیل می شود ولی فاز باقی مانده هم خواهیم داشت ) تغییرات در آلیاژهای متمایز می شود با محدوده وسیعی از ساختار وخواص شیمیایی آلیاژ که لازمه یک آلیاژ&nbsp;a&nbsp;می باشد . این تغییرات به صورت ترم ساختاری&nbsp;near – a&nbsp;( ساختارهای شبه&nbsp;a&nbsp;یا نزدیک به&nbsp;a&nbsp;) هستند . ساختار را بایستی به طور کلی به عنوان نیمه پایدار شناخت . آلیاژها با ساختار&nbsp;b&nbsp;در حین سرد کردن تا دمای اتاق به دست می آیند .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلومیندهای تیتانیومی ترکیبات بین فلزی هستند که از تیتانیوم وآلومینیوم ( به همراه یک یا بیشتر از عناصر آلیاژی ) به دست می آیند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>کاربرد تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">عمده ترین مصرف تیتانیوم در صنایع به دو صورت فلزی و دی اکسید تیتانیوم است . شکل فلزی آن به دلیل مشکلات تهیه و خالص سازی مصرف چندانی ندارد،اما در عوض مصرف اکسید آن بصورت&nbsp;TiO2&nbsp;در صنعت کاربرد بسیار گسترده ای دارد : به طوری که ۹۰ درصد از صنایع اولیه مصرف کننده اکسید تیتانیوم هستند . امروزه فلز تیتانیوم به عنوان یک فلز استراتژیک در موتور و ساختمان داخلی هواپیما موشکها ،جت ها، ماشین های نساجی وسایل شیمیایی وسایل جراحی وسایل نمک زدایی وسایل ارتوپدی، وسایل غذاسازی هدفهای لوله های اشعه ایکس، وسایل ساینده ،تجهیزات حمل و نقل صنایع شیمیایی ،واحدهای مولد برق، صنایع آلیاژی ،ساخت زیردریایی ها ،کارخانه های ساخت مواد شیمیایی، دستگاههای خنک کننده نیروگاه های اتمی و حرارتی و دهها مورد دیگر کاربرد دارد . مصرف عمده دی اکسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی به عنوان رنگ دانه می باشد و همچنین این ماده در صنایع سرامیک پلاستیک کاغذ و الکترونیک کاربرد دارد . مصرف این ماده در کشورهای پیشرفته تقریباً ۱۰ برابر کشورهای در حال توسعه می باشد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>مصارف عمده تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلز تیتا نیوم در محیط های فرسایشی بسیار مقاوم می باشد . تیتانیوم خالص و یا آلیاژهای آن با ناخالصی کم در کارخانه های سولفور زدایی مشتقات نفتی در تجهیزات مربوط به چاه های نفت و در اتصالات مورد نیاز و همچنین در موارد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد . از طرفی هم اکنون ورق های فولادی یا پوشش تیتانیوم تولید شده که به علت خاصیت ضد فرسایشی کاربرد وسیعی در صنعت نفت و در مراحل سولفورزدایی مشتقات نفتی در پالایشگاه ها پیدا کرده اند . دیگر مصرف عمده این فلز در صنعت هواپیما سازی است .امروزه در ایران علاوه بر صنایع هوایی و نظامی رویکردی خاص به این فلز در صنایع شیمیایی به خصوص در صنایع پتروشیمی دیده می شود که این به نوبه خود باعث ایجاد مجال مناسبی جهت کار بر روی این فلز و تهیه روشهای استاندارد تولید تجهیزات تیتانیومی در ایران می گردد . سایر مصارف عمده تیتانیوم را می توان به صورت زیر خلاصه نمود : ساخت کاربید تیتانیوم ،سرامیک ،در فرآیندهای شیمیایی و الکتروشیمیایی ،ساخت ورقه های فلزی و باز یافت آنها صنعت نفت ،سولفورزدایی گاز مایع ،نمک زدایی آب ( تصفیه آب ) ساخت پمپهای مکش آب از دریا ،ساختمان سازی ،پزشکی ( قطعات تعویض در بدن دندانها )، صنایع اتومبیل سازی ، ساخت انباره های مخصوص برای نگهداری از موادی نظیر ضایعات اتمی و غیره ،الیاف تقویت کننده برای استفاده در ترکیبات فلزی، رباط های صنعتی ،جواهر سازی ،ساخت انواع آلیاژها ، ذخیره سازی انرژی ، بالا بردن قابلیت هدایت حرارتی آلیاژها، پرکننده ی سنگ های جواهرات مصنوعی و نرم افزار .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژهای تیتانیوم در بدنه هواپیماهای جنگی، سفینه های فضایی موشکها موتور هواپیماها ،ادوات رزمی، توربین های گازی، دوچرخه و کامپیوترهایLaptop، مورد استفاده قرار می گیرند . تیتانیوم اغلب با آلومینیوم ،آهن ،منگنز، مولیبدن و فلزات دیگر تشکیل آلیاژ می دهد .به دلیل دوام و ماندگاری بالا، تیتانیم به یکی از فلزات محبوب جواهرسازان بدل گشته است. همچنین به علت عدم تحریک آلرژیک، جواهرات تیتانیم گزینه بسیار مناسب برای افرادی است که به فلزات زینتی آلرژی دارند. تیتانیم همچنین با طلای ۲۴ عیار تشکیل آلیاژ می دهد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آلیاژ ایلمنیت این فلز در تهیه اکسید تیتانیوم که در صنایع رنگ سازی کاغذ سازی و پلاستیک به عنوان ماده رنگی براق کردن سطح فلزات، لعاب، لاستیک سازی ،شیشه فایبر گلاس ،سرامیک الکتروسرامیک و … مصرف می شود، کاربرد دارد .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تنها در حدود ۵ % تولید سالانه جهانی تیتانیوم صرف تولید فلز تیتانیوم شده و ۹۵ % باقیمانده در تولید ماده رنگی دی اکسید تیتانیوم مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده به واسطه رنگ سفید درخشندگی عالی بی اثر ( خنثی بودن ) و مقاومت سایشی و حرارتی بالای آن درجه دیر گدازی بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یکنواخت در ترکیبات دیگر به عنوان عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی کاغذ سازی پلاستیک ،لاستیک و … شناخته می شود . در زیر به طور اخص مصارف تیتانیوم در صنایع و آلیاژهای آن می آیند :</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong>مصارف دارویی و آرایشی تیتانیوم</strong></font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">دی اکسید تیتان برای التیام سوزش های پوستی مورد استفاده قرار می گیرد و منعکس کننده اشعه ماوراء بنفش خورشید است و بدین جهت در ساختن کرم ها و لوسیون های ضد آفتاب ( ضد سوختگی ) استفاده می شود . از پودر در اکسید تیتان در ساخت قاب کپسولهای دارویی و پوشش قرص ها نیز استفاده می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تیتانیم ماده ای غیر سمی است و حتی در مقادیر زیاد، سمی محسوب نمی شود. همچنین این ماده هیچ نقشی در سیستم طبیعی بدن انسان ایفا نمی کند. بطور تخمینی روزانه ۸/۰ میلی گرم تیتانیم وارد بدن انسان می شود . اگرچه تقریبا بدون جذب شدن، از بدن دفع می شود.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">مصرف سالیانه عنصر تیتانیوم و ترکیبات آن ۱۰۵ تا ۱۰۶ تن می باشد . تقریباً ۹۵% تیتان به فرم اکسید تیتان&nbsp;TiO4&nbsp;مصرف می شود و یک رنگدانه دایمی و به شدت سفید رنگ با قدرت پوششی خوب در رنگ ها کاغذ و پلاستیک است . رنگ ها با وجود اکسید تیتانیوم یک باز تابنده بسیار عالی اشعه مادون قرمز را می سازد و بنا براین به طور گسترده ای توسط اختر شناسان مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجایی که این فلز مقاومت بالا وزن سبک مقاومت غیرعادی در برابر خوردگی و توانایی ایستادگی در برابر دماهای بالا می باشد . بخاطر مقاومت بالا در آب دریا این فلز برای ساخت شفت ها (محور ) ملخ هواپیما و پروانه کشتی استفاده می شود .</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۱ – تیتانیوم ایجاد حساسیت نكرده اما برخی از آلیاژهای طلا حساسیت زا می باشند.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۲ – اندازه قطر طلای سفید را میتوان تغییر داد اما از آنجایی كه تیتانیوم را نمیتوان لحیم كاری كرد ایجاد تغییر در اندازه آن نیز میسر نمیباشد.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۳- تیتانیوم را میتوان به رنگهای گوناگون در آورد اما طلای سفید را نه.</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">۴- تیتانیوم ارزان قیمت تر از طلای سفید میباشد.</font></p> </div> text/html 2017-10-12T10:10:30+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی خوردگی حفره‌ای http://material-engineering.mihanblog.com/post/748 <b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">خوردگی حفره‌ای نوعی خوردگی موضعی می‌باشد که باعث ایجاد حفره‌های کوچک در فلزات می‌شود. عامل این پدیده، نرسیدن اکسیژن به بخش کوچکی از سطح می‌باشد. در این شرایط، این بخش نقش آند را بازی می‌کند و بخشی که دارای اکسیژن بالا است، نقش کاتد را ایفا می‌کند که حاصل آن ایجاد خوردگی گالوانیک می‌باشد.</font></b><br><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این نوع خوردگی محصولات خوردگی به پیشرفت واکنش کمک می‌کند. این نوع خوردگی، موجب سوراخ شدن سطح فلز می‌شود و به علت این که حفره‌های به وجود آمده به راحتی قابل مشاهده نیست، از مخرب‌ترین انواع خوردگی است. شروع خوردگی حفره‌ای دارای دوره طولانی است؛ اما بعد از شروع حفره با سرعت زیادی نفوذ می‌کند.</font></b><br></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">مکانیزم این نوع خوردگی مشابه با خوردگی شیاری است؛ ولی در این جا، خوردگی از زیر سطح شروع نمی‌شود؛ بلکه خوردگی در سطح صاف است.</font></b></p><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span class="mw-redirect">کار سرد</span> که موجب اجتماع استرس (نیرو) می‌شود و افزایش لحظه‌ای دمای یک قسمت از قطعه و عدم یکنواختی ساختار که شامل مرز دانه‌ها و نقاط چند فازی و … است می‌تواند تولید آند و کاتدهای موضعی کند که می‌تواند عامل شروع خوردگی حفره‌ای باشد. در فلزاتی که بر روی خود لایه‌های سطحی ایجاد می‌کنند مانند <span class="mw-redirect">فولاد زنگ نزن</span> و آلومینیوم دارای شدت بیشتری است.</font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">حرکت محیط موجب می‌شود اکسیژن به داخل حفره تزریق شده و از مرحله دوم خوردگی جلوگیری شود به طوریکه واکنش کاتدی به بیرون حفره انتقال می‌یابد.</font></b></p><div align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پارامترهای متالورژیکی: محلول‌های جامد تک‌فار مقاومت به خوردگی بیشتری دارند.</font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعلت اینکه حفره دار شدن وزن زیادی از فلز را کاهش نمی‌دهد اندازه‌گیری وزنی را برای مقایسه آن نمی‌توان به کار برد. اندازه‌گیری دقیق عمیق حفره‌ها به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها هم امکان‌پذیر نیست.</font></b></p><div align="justify"><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></b></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b>منبع : ویکی پدیا.</b></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></font></div><div align="justify"><font color="#FF0000" size="4"><font face="Mihan-Nassim"><b>از کلیه عزیزانی که منبع متون را در نوشته های خود ذکر می کنند سپاسگزاریم. ذکر کردن منبع متن یکی از بهترین روشها برای حفظ اصالت نوشته می باشد.</b></font></font><br></div><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></p><p align="justify"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></p> text/html 2017-10-08T08:30:10+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی استانداردهای ریخته گری http://material-engineering.mihanblog.com/post/747 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;"استانداردهای ریخته گری"</span></strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">Steel_Founders'_Society_of_America _Steelpedia.ir</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Steel_Founders%27_Society_of_America%20_Steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="color: #ff0000;"></span></strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;"اثر عناصر آلیاژی در چدن خاکستری و نحوه افزودن آنها به مذاب"</span></strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Effects_levels_and_sources_of_steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Effects_levels_and_sources_of_steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ترکیب معمول چدنهای داکتیل و استاندارد رفرنس بر اساس ASTM"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Compositions_and_general_uses_steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Compositions_and_general_uses_steelpedia.ir.pdf"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ریخته گری برنزهای آلومینیوم"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Cast Aluminum Bronzes - Steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Cast%20Aluminum%20Bronzes%20-%20Steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>"ذوب و ریخته گری آلیاژهای مس"</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #000000;">Melting and Casting of Copper Alloys - steelpedia.ir</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Melting%20and%20Casting%20of%20Copper%20Alloys%20-%20steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"><img src="http://steelpedia.ir/files/Icon/pdf-icon-1.png" alt="" width="100" height="100" border="0"><br></span></a></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">با تشکر از سایت SteelPedia.ir</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">منبع : SteelPedia.ir</font></b></font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://steelpedia.ir/files/files/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Melting%20and%20Casting%20of%20Copper%20Alloys%20-%20steelpedia.ir.pdf"><span style="color: #000000;"></span></a></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-10-03T04:49:37+01:00 material-engineering.mihanblog.com امید اشکانی Ceramic http://material-engineering.mihanblog.com/post/746 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p style="" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">A <b>ceramic</b> is an inorganic, non-metallic, solid material comprising metal, non-metal or metalloid atoms primarily held in ionic and covalent bonds. This article gives an overview of ceramic materials from the point of view of materials science.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">The crystallinity of ceramic materials ranges from highly oriented to semi-crystalline, vitrified, and often completely <span class="mw-redirect">amorphous</span> (e.g., glasses). Most often, fired ceramics are either vitrified or semi-vitrified as is the case with earthenware, stoneware, and porcelain. Varying crystallinity and electron consumption in the ionic and covalent bonds cause most ceramic materials to be good thermal and electrical insulators (extensively researched in ceramic engineering). With such a large range of possible options for the composition/structure of a ceramic (e.g. nearly all of the elements, nearly all types of bonding, and all levels of crystallinity), the breadth of the subject is vast, and identifiable attributes (e.g. hardness, toughness, electrical conductivity, etc.) are hard to specify for the group as a whole. General properties such as high melting temperature, high hardness, poor conductivity, high moduli of elasticity, chemical resistance and low ductility are the norm,with known exceptions to each of these rules (e.g. piezoelectric ceramics, glass transition temperature, superconductive ceramics, etc.). Many composites, such as fiberglass and <span class="mw-redirect">carbon fiber</span>, while containing ceramic materials, are not considered to be part of the ceramic family.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">The earliest ceramics made by humans were pottery objects (i.e. <i>pots</i> or <i>vessels</i>) or figurines made from clay, either by itself or mixed with other materials like silica, hardened, sintered, in fire. Later ceramics were glazed and fired to create smooth, colored surfaces, decreasing porosity through the use of glassy, amorphous ceramic coatings on top of the crystalline ceramic substrates.<sup id="cite_ref-3" class="reference">[3]</sup> Ceramics now include domestic, industrial and building products, as well as a wide range of ceramic art. In the 20th century, new <span class="mw-redirect">ceramic materials</span> were developed for use in advanced ceramic engineering, such as in semiconductors.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> The word "<i><span class="extiw">ceramic</span></i>" comes from the Greek word κεραμικός (<i>keramikos</i>), "of pottery" or "for pottery",<sup id="cite_ref-4" class="reference">[4]</sup> from <span class="extiw">κέραμος</span> (<i>keramos</i>), "potter's clay, tile, pottery".<sup id="cite_ref-5" class="reference">[5]</sup> The earliest known mention of the root "ceram-" is the Mycenaean Greek<i>ke-ra-me-we</i>, "workers of ceramics", written in Linear B syllabic script.<sup id="cite_ref-6" class="reference">[6]</sup> The word "ceramic" may be used as an adjective to describe a material, product or process, or it may be used as a noun, either singular, or, more commonly, as the plural noun "ceramics"<br><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">A ceramic material is an inorganic, non-metallic, often crystalline oxide, nitride or carbide material. Some elements, such as carbon or silicon, may be considered ceramics. Ceramic materials are brittle, hard, strong in compression, weak in shearing and tension. They withstand chemical erosion that occurs in other materials subjected to acidic or caustic environments. Ceramics generally can withstand very high temperatures, such as temperatures that range from 1,000&nbsp;°C to 1,600&nbsp;°C (1,800&nbsp;°F to 3,000&nbsp;°F). Glass is often not considered a ceramic because of its <span class="mw-redirect">amorphous</span> (noncrystalline) character. However, glassmaking involves several steps of the ceramic process and its mechanical properties are similar to ceramic materials.</font></p><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Traditional ceramic raw materials include clay minerals such as kaolinite, whereas more recent materials include aluminium oxide, more commonly known as <span class="mw-redirect">alumina</span>. The modern ceramic materials, which are classified as advanced ceramics, include silicon carbide and tungsten carbide. Both are valued for their abrasion resistance, and hence find use in applications such as the wear plates of crushing equipment in mining operations. Advanced ceramics are also used in the medicine, electrical, electronics industries and body armor.</font></p><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Crystalline ceramic materials are not amenable to a great range of processing. Methods for dealing with them tend to fall into one of two categories – either make the ceramic in the desired shape, by reaction <i>in situ</i>, or by "forming" powders into the desired shape, and then sintering to form a solid body. Ceramic forming techniques include shaping by hand (sometimes including a rotation process called "throwing"), slip casting, tape casting (used for making very thin ceramic capacitors, e.g.), <span class="mw-redirect">injection molding</span>, dry pressing, and other variations. Details of these processes are described in the two books listed below. A few methods use a hybrid between the two approaches.</font></p><p align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">Crystalline ceramic materials are not amenable to a great range of processing. Methods for dealing with them tend to fall into one of two categories – either make the ceramic in the desired shape, by reaction <i>in situ</i>, or by "forming" powders into the desired shape, and then sintering to form a solid body. Ceramic forming techniques include shaping by hand (sometimes including a rotation process called "throwing"), slip casting, tape casting (used for making very thin ceramic capacitors, e.g.), <span class="mw-redirect">injection molding</span>, dry pressing, and other variations. Details of these processes are described in the two books listed below.A few methods use a hybrid between the two approaches.</font></p><div align="justify"><br></div> </div>