امید اشکانی چهارشنبه 14 آبان 1393 07:52 ب.ظ نظرات ()

مقاومت مایع در برابر حركت در یك مسیر را گران روی می گویند. با این تعریف می توان نتیجه گرفت هرچه گران روی بیشتر سیالیت كمتر و بلعكس. موارد زیر را در مورد گران روی مواد آلی مایع وفلزات می توان استنباط كرد.
گران روی فلزات مایع تا حدودی به شعاع اتمی فلزات بستگی داشته وبا افزایش آن كاهش می یابد.
گران روی فلزات مایع با درجه حرارت رابطه معكوس دارد وبا افزایش دما كاهش می یابد.
تركیب شیمیایی عناصر محلول در مذاب با توجه به ساختار جامد آن در گران روی نقش موثری دارد.

سیالیت عبارت است از توانایی یا قابلیت پر كردن قالب تحت سرعت بارریزی معین توسط فلز مذاب.سیالیت به دو فاكتور اساسی بستگی دارد.
فاكتور متالوژیكی
فاكتور تكنولوژیكی

فاكتور متالوژیكی مربوط به خصوصیات فلز می باشد كه از جمله آن می توان به تركیب شیمیایی مذاب، جوش گداز، یوسكوزیته ی مذاب ، تنشهای سطحی مذاب، فیلم های اكسیدی و... اشاره كرد . برای فلزاتی با انجماد پوسته ای سیالیت به مراتب بیشتر از فلزاتی با انجماد خمیری است.با افزایش فوق گداز سیالیت مذاب بیشتر می شود. اگر فوق گداز از یك حدی بالا تر رود جذب گاز واحتمال واكنش مذاب با جداره نسوز بالاتر میرود.

پارامترهای تكنولوژیكی شامل :
مواد قالب
كیفیت سطحی قالب
استفاده از پوشش
و...

روشهای اندازه گیری سیالیت:

از آنجا كه سیالیت را نمی توان جزء یكی از خواص فیزیكی دانست از این رو آزمایش های مختلفی برای تعیین سیالیت بر مبنای مقایسه و بیشتر بر اساس لوازم ومواردی است كه در كارگاه به كار می رود.آزمایش های اولیه توسط clark و krynitsky انجام گرفت كه مستقم مذاب را در یك كانال افقی وارد می كردندوسپس این آزمایش جهت تقلیل طول كانال به سیستم مارپیچ در آمد كه هنوز هم در صنعت مورده استفاده قرار می گیرد.در این روش مذاب در قالب مارپیچی ریخته شده وطول پیموده شده توسط آن را انازه گیری می كنند.در روش دیگر كه روش آزمایش سطح نام دارد مزاب مسیر مسطحی را طی می كند.به هر حال انتخاب روش به تجربه ونوع متغییر های مختلف فیزیكی (درجه حرارت)  وشیمیایی (تركیب ) بستگی دارد.